• Lock, Stock and Barrel 13yo - #135
  • Masterson’s 10yo Straight Rye Whiskey - #88
  • Rittenhouse Rye - #163
  • Templeton Rye [BUY] - #103, #113
  • WhistlePig 10yo Straight Rye Whiskey [BUY] - #88, #100